!به هواپیمایی مجازی ایران ایر خوش آمدید
 هواپیمایی مجازی ایران ایریک ایرلاین مجازی بر اساس واقعیت هست که عملیات های ایران ایر با استفاده از شبیه ساز پرواز خانگی شبیه سازی می کند

What’s Special

See what's Special about Iran Air Virtual . click on each one to learn more .

Monthly rewards

IAV will issue free gifts for Monthly top 3 Pilots !

Social Networks

Follow us on social networks.

Partners

Proudly Partnered with :